Maak het mee mogelijk!

Draagt u het behoud van het erfgoed Klein Paradijs en/of het cultureel/maatschappelijk programma een warm hart toe? Steun de stichting!

Waarde ruilen?

Tegenover uw lening, schenking en/of medewerking staan fiscale voordelen én bijzondere privileges; om te beginnen natuurlijk het lidmaatschap van de club van medemogelijkmakers.

Denk daarnaast aan:
  • sociaal rendement;
  • zakelijke kansen;
  • creatieve projecten;
  • exclusieve avonden voor u en uw relaties;
  • kortingen op kunst en design;
  • voorrang bij reserveringen, special guests, projecten, pop-ups;
  • en alle andere égards.
Onze financiële en fiscale experts hebben aantrekkelijke pakketten samengesteld voor zowel leningen als (eenmalige en periodieke) schenkingen van particulieren en bedrijven. Voor individuele en exclusieve samenwerking gaan we graag met u om tafel.

Fiscale voordelen

Stichting ter behoud van Klein Paradijs heeft een ANBI-C status (Algemeen Nut Beogende Instelling - Cultuur). Daarmee zijn schenkingen en leningen onder voorwaarde fiscaal aftrekbaar. Tot wel 125% als u periodiek schenkt. Overleg met uw fiscalist over de meest lucratieve oplossing. Zie ook www.daargeefjeom.nl.

Rendement en aflossing

Vanaf 10.000 euro kunt u de stichting het bedrag ook lenen. Leningverstrekkers ontvangen naast privileges een sociaal rendement van 1 à 2% per jaar. De achtergestelde leningen worden contractueel vastgelegd, zijn verhandelbaar en worden in principe in zo'n twintig jaar via loting afgelost.

Doet u mee?

Bent u die grote of kleine mecenas die Creative Suites in Kazerne & Loods mogelijk maakt? Laat het ons weten!

Statuten

De statuten van de erfgoedstichting zijn zo eenvoudig en ruim mogelijk opgesteld, binnen de kaders van een algemeen nut beogende instelling. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt in het eerste jaar een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Onafhankelijk Bestuur

De erfgoedstichting heeft een bestuur dat bestaat uit minstens drie leden. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en zijn na aftreden onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, het bereiken van het tijdstip van aftreden, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, schriftelijke ontslagneming, ongevraagd ontslag of bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: als een bestuurslid iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer.

Ook een aantal gerenommeerde ambassadeurs wordt aan het project verbonden. Deze ambassadeurs hebben geen formele status.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Wel kunnen zij een onkostenvergoeding indienen. Met onkosten wordt bedoeld reis-, verblijfs-, telefoon- en kantoorkosten. Hieraan is een maximum verbonden van 500 Euro per persoon per jaar.

Buiten de bestuursleden en vrijwilligers ontvangt iedereen die in opdracht van de stichting diensten of producten levert maximaal een marktconforme vergoeding.

Besluitvorming

Ieder bestuurslid heeft één stem. Besluiten worden bij meerderheid genomen en zijn geldig als een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd is of gelegenheid heeft gehad schriftelijk of via e-mail een stem te uiten. Een bestuurslid kan slechts voor één ander als gevolmachtigde optreden.

Een unaniem besluit dient genomen te worden bij een statutenwijzigingen, het ontbinden van de stichting, het vervreemden van onroerend goed en het aangaan van leningen of borgstellingen waaraan de stichting zich hoofdelijk als mede-schuldenaar verbindt. Het ontbinden van de stichting dient notarieel te worden vastgelegd.

Bestuursvergaderingen

Volgens de statuten wordt er ieder jaar minstens één vergadering gehouden. In de praktijk zal dat anders zijn: zo vaak als nodig. In 2013 en 2014 staat maandelijks één vergadering gepland, met uitzondering van de zomervakantie. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die in een volgende vergadering worden vastgesteld.

Bestuurstaken

Het bestuur respecteert het totaalconcept Creative Suites in Kazerne & Loods van initiatiefnemers en ziet toe op een gefaseerde uitvoering daarvan. Daarnaast ziet het bestuur toe op:

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en een rapport opgesteld door een accountant. Het boekjaar loopt gelijk aan een kalenderjaar.

Vermogen

Het vermogen van de erfgoedstichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, rente, leningen, alle andere verkrijgingen en baten. Niemand mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen. Er worden alleen verplichtingen aangegaan waar een dekking tegenover staat. Minstens één maal per kwartaal worden inkomsten en uitgaven door het bestuur gecontroleerd. Daarnaast ziet het bestuur toe op de fondsenwerving en wervingsacties.

In het geval dat er bij (onverhoopte) beëindiging van de stichting een positief resultaat overblijft worden de baten besteed ten behoeve van een stichting met een soortgelijke doelstelling.

Behoud en beheer erfgoed

Het erfgoed bestaat uit een voormalige marechausseekazerne met stallen en koetshuis uit 1824 en 1898, een gemeentelijk monument, en een loods gemeentereiniging uit 1924, met cultuurhistorische waarde. Het complex staat binnen de erfgoedcontour, op de hoek van de Grote Berg en de Paradijslaan.

De bouw- en cultuurhistorische waarde van het erfgoed dienen gekoesterd te worden. Met andere woorden, de kwaliteit van het erfgoed dient als uitgangspunt genomen te worden bij de herbestemming. Om de historische waarde objectief te kunnen beoordelen wordt een bouw- en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. De ver/nieuwbouw dient te passen bij de beoogde uitstraling van het totaalconcept dus kwalitatief hoogstaand te zijn, met een artistiek rauw randje. Ingrepen die specifiek zijn voor de exploitatie dienen zonder onherstelbare sporen weer te verwijderen te zijn. De stichting ziet toe op de planvorming, de uitvoering van het gebruiksklaar maken en het beheer daarna.

Voor gefaseerde uitvoering van het totaalconcept is een projectplan opgesteld. Na de ver/nieuwbouw volgt een beheerplan.

Huurder

De erfgoedstichting verhuurt het erfgoed aan Kazerne BV. Contractueel wordt vastgelegd dat er een culturele/maatschappelijke doelstelling dient te zijn en dat resultaat uit de exploitatie revolving wordt ingezet voor het inhoudelijk programma Creative Suites. De stichting ziet toe op het naleven van deze verplichtingen. Aan het niet naleven van het contract worden consequenties verbonden.